Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

CÔNG TY ICHIHIRO VIỆT NAM (JAPAN)CÔNG TY ICHIHIRO VIỆT NAM – JAPAN (1.500 m3/Ngày.Đêm)

Chủ Đầu Tư : Công ty ICHIHIRO VIỆT NAM (JAPAN)

Địa Điểm : Tỉnh Tây Ninh

Công Suất : 1.500 m3/Ngày.Đêm

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG