Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

CÁC DỰ ÁN TVQLMT CHO KCN

 

- KCN Việt Phát - Công ty cổ phần đầu tư Tân Thành Long An (tỉnh Long An)

- Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Tp.HCM)

- Khu liên hợp Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ  Phước Đông – Bời Lời – Công ty VGR (tỉnh Tây Ninh)

- KCN Tân Đức –Công ty cổ phần Đức Lợi (tỉnh Bình Thuận)

- Cụm Công nghiệp Sông Cầu - Tổng Công ty Khánh Việt (tỉnh Khánh Hòa)

.......

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG