Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

CÁC DỰ ÁN TVQLMT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

- Công ty Xi măng Holcim Việt Nam (tại Kiên Lương, Kiên Giang)

- Công ty cổ phần Dương Anh (khai thác titan, tỉnh Bình Thuận)

- Liên hiệp hợp tác xã Đồng Nai (Khai thác đá, tỉnh Đồng Nai)

.......

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG