Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG: Tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, giấy phép môi trường là cơ sở quan trọng không thể thiếu để chủ đầu tư xin giấy phép xây dựng công trình hoặc giấy phép khai thác khoáng sản. Giấy phép môi trường cụ thể là:

- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG: Các dự án theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ sẽ phải thực hiện thủ tục Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi triển khai thi công xây dựng.

- BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: Các dự án không được quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ sẽ phải lập Bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi triển khai thi công xây dựng.

 

TƯ VẤN HỢP THỨC HÓA THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG: Đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động sẽ thực hiện các thủ tục bổ sung: Lập đề án bảo vệ môi trường. Giấy phép Đề án bảo vệ môi trường có giá trị tương đương với Giấy phép của Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường.

 

TƯ VẤN ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN: Đề án cải tạo phục hồi môi trường: Thủ tục kèm theo (và không thể thiếu) khi xin Giấy phép khai thác khoáng sản là thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường. Để làm được điều này, chủ đầu tư sẽ phải lập Đề án cải tạo phục hồi môi trường theo quy định. Trong đề án này sẽ bao gồm các phương án cải tạo phục hồi môi trường hiệu quả nhất và chi phí chi tiết để thực hiện việc ký quỹ.

 

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÁC:

- BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: Sau khi đầu tư và hoàn tất xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, chủ dự án sẽ phải thực hiện Thủ tục Lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức.

- BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ: Các Đơn vị sản xuất, kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục giám sát môi trường định kỳ hàng quý, hàng năm theo đúng như giấy phép môi trường đã được phê duyệt. Đây là thủ tục bắt buộc và không thể thiếu trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

- GIẤY PHÉP XẢ THẢI: Đây là thủ tục cần thiết phải thực hiện trước khi công ty, cơ sở đang chuẩn bị hoặc đã xả nước thải ra môi trường.

- GIẤY PHÉP ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI: Đối với các công ty, cơ sở xả nước thải ra cống thoát nước thành phố, kênh thủy lợi… sẽ thực hiện thủ tục xin phép đấu nối nước thải, trước khi xin Giấy phép xả thải vào nguồn nước.

- TƯ VẤN SẢN XUẤT SẠCH HƠN, BÁO CÁO CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT: Mục tiêu của sản xuất sạch hơn là giảm thiểu ô nhiễm bằng cách sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu và năng lượng một cách có hiệu quả nhất. Điều này sẽ góp phần tăng lợi nhuận trong kinh doanh và nâng cao hình ảnh của công ty trong cùng lĩnh vực.

- CHỦ NGUỒN THẢI NGUY HẠI: Các cơ sở sản xuất kinh doanh có khối lượng chất thải nguy hại phát sinh lớn hơn 120 kg/năm sẽ thực hiện thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

- TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, DỊCH VỤ HOÀN CÔNG XÂY DỰNG: Lập thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng trước khi triển khai thi công xây dựng công trình và thủ tục hoàn công xây dựng để xin cấp sổ hồng.

- TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI: hỗ trợ tư vấn xin giấy phép cho các đơn vị chuyên hoạt động thu gom, chuyên chở Chất thải nguy hại từ nơi phát sinh đến nơi xử lý và cơ sở chuyên xử lý các loại chất thải nguy hại tại Sở Tài nguyên và môi trường địa phương hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG