Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG    CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Công ty Công Nghệ Môi Trường Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

Chứng Nhận & Khen Thưởng

THÀNH TỰU CÚP VÀNG :

      Cúp vàng : “TECHMARK VIETNAM ASIAN +3” 2009 cho “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP” 

             ⇒ Đơn vị trao giải: BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ VIỆT NAM.

      Cúp vàng: “VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” 2 năm liền 2008 – 2009”.

             ⇒ Đơn vị trao giải: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.

BẰNG KHEN :

      Bằng khen: “ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM XUẤT SẮC” 2009 cho “SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG”

           ⇒  Đơn vị trao giải: BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.

      Bằng khen: “CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM CÁC KHU CÔNG NGHIỆP” 2 năm liền 2008 – 2009

           ⇒ Đơn vị trao giải: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH.

CHỨNG NHẬN : 

    Chứng nhận: “THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC KHÁCH HÀNG TÍN NHIỆM” 2013.

             ⇒ Đơn vị trao giải: HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ TP HỒ CHÍ MINH.

    Chứng nhận: “GIẢI THƯỞNG SAO ĐỎ” 2014"

             Đơn vị trao giải: TRUNG ƯƠNG HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM.

    Chứng nhận: “DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIÊU BIÊU” 2014 & 2015

             Đơn vị trao giải: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

    Chứng nhận: “GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT” 2015

            ⇒ Đơn vị trao giải: TRUNG ƯƠNG HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM.

      Chứng nhận: “GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ VỀ SINH THÁI (ECOWORLD)” 2017.

             Đơn vị trao giải: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC NGA Certification: “INTERNATIONAL ECOLOGY PRIZE (ECOWORLD)” 2017.

Cúp : “MÔI TRƯỜNG"

             HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN” 2009".

             “CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN (BIOX – PREOZONE)” 2007.

          ⇒ Đơn vị trao giải:  HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM .

 

 

 

               

     

    

         

 

         

 

      

 

 

 

 

 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG
 CÔNG TY PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG