ASIATECH GROUP

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Tư vấn - luật

Untitled-3-01

04-07-2016-1

– BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:     
_____Sau khi đầu tư và hoàn tất xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, chủ dự án sẽ phải thực hiện Thủ tục Lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức.

– BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ:
_____
Các Đơn vị sản xuất, kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục giám sát môi trường định kỳ hàng quý, hàng năm theo đúng như giấy phép môi trường đã được phê duyệt. Đây là thủ tục bắt buộc và không thể thiếu trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

– GIẤY PHÉP XẢ THẢI:
_____
Đây là thủ tục cần thiết phải thực hiện trước khi công ty, cơ sở xả nước thải ra môi trường.

– GIẤY PHÉP ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI:
_____
Đối với các công ty, cơ sở xả nước thải ra cống thoát nước thành phố, kênh thủy lợi… sẽ thực hiện thủ tục xin phép đấu nối nước thải, trước khi xin Giấy phép xả thải vào nguồn nước.

– TƯ VẤN SẢN XUẤT SẠCH HƠN, BÁO CÁO CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT:
_____Mục tiêu của sản xuất sạch hơn là giảm thiểu ô nhiễm bằng cách sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu và năng lượng một cách có hiệu quả nhất. Điều này sẽ góp phần tăng lợi nhuận trong kinh doanh và nâng cao hình ảnh của công ty trong cùng lĩnh vực.

– CHỦ NGUỒN THẢI NGUY HẠI:
_____
Các cơ sở sản xuất kinh doanh có khối lượng chất thải nguy hại phát sinh lớn hơn 600 kg/năm sẽ thực hiện thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

– TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, DỊCH VỤ HOÀN CÔNG XÂY DỰNG:
_____Lập thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng trước khi triển khai thi công xây dựng công trình và thủ tục hoàn công xây dựng để xin cấp sổ hồng.

– TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI:
_____Hỗ trợ tư vấn xin giấy phép cho các đơn vị chuyên hoạt động thu gom, chuyên chở Chất thải nguy hại từ nơi phát sinh đến nơi xử lý và cơ sở chuyên xử lý các loại chất thải nguy hại tại Sở Tài nguyên và môi trường địa phương hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường.